Metodą fizjoterapeutyczną nazywamy określony sposób postępowania pozwalający na dokładne badanie pacjenta, a następnie poprowadzenie terapii mającej na celu zniwelowanie istniejących zaburzeń w układzie kostno-stawowym, mięśniowym nerwowym i innych strukturach ciała. Wybór koncepcji zależy od wieku pacjenta i rozpoznania. Do najbardziej znanych i uznanych na świecie koncepcji należą: metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), NDT Bobath dla dorosłych, NDT Bobath dla dzieci, różne koncepcje terapii manualnej, SI (Sensory Integration). Podstawowa wiedza o metodach przekazywana jest w ramach programu szkół wyższych, jednak nauczanie koncepcji w pełnym wymiarze, z rozszerzeniem o pracę z pacjentami , realizowane jest w czasie kursów i szkoleń podyplomowych prowadzonych przez instruktorów międzynarodowych organizacji kształcących fizjoterapeutów i lekarzy. Ukończenie takiego szkolenia zakończone jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje terapeuty i dającym uprawnienia do badania i prowadzenia samodzielnej terapii z pacjentami.