REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO „ORTHOS” AGNIESZKA STĘPIEŃ


I. Postanowienia ogólne
II. Cel, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego. Organizacja i zadania
poszczególnych jednostek zakładu leczniczego
IV. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
V. Zasady prowadzenia oraz opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
VI. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne
VII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. „ORTHOS” Agnieszka Stępień, działa w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
4) Regulaminu Organizacyjnego.
§ 2. „ORTHOS” Agnieszka Stępień z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pachnącej 81 m. 40, działa
na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; Nr księgi
rejestrowej: 000000213810, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.
§ 3. „ORTHOS” Agnieszka Stępień posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Leczniczej, NIP: 1130620440 , REGON: 014850331.

§ 4. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność leczniczą w zakładzie leczniczym ORTHOS
URSYNÓW, zwanym dalej „CRF ORTHOS”.
§ 5. Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Belgradzka 18; 02-793
Warszawa.

§ 6. Miejscem udzielania świadczenia zdrowotne są pomieszczenia mieszczące się pod adresem:
1) 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 18 (ORTHOS Ursynów);
2) 02-679 Warszawa, ul. Z. Modzelewskiego 37 lok. U8 (ORTHOS Mokotów).

II. CEL, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7. 1. Celem CRF ORTHOS jest prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej w zakresie
przywracania, poprawiania i zachowania zdrowia Pacjentów, w szczególności w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą
zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Pacjentom niewymagającym opieki stacjonarnej
i całodobowej,

2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju:


1) rehabilitacja ambulatoryjna;
2) rehabilitacja w domu pacjenta;
3) rehabilitacja medyczna;
4) fizjoterapia.

 

3. Świadczenia zdrowotne udzielanie są w szczególności w zakresie:


1) pediatrii;
2) wad postawy, skoliozy;
3) chorób nerwowo-mięśniowych;
4) ortopedii;
5) neurologii;
6) geriatrii;
7) onkologii.


4. Ponadto w placówce:


1) prowadzone są czynności z zakresu osteopatii;
2) dokonuje się doboru wkładek ortopedycznych;
3) prowadzony jest kinesiotaping

 

5. Dodatkowo w CRF ORTHOS:


1) prowadzona jest działalność polegająca na popularyzowaniu zachowań
prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób
w różnym wieku;
2) wydawane są opinie odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych
fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
3) naucza się Pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego
potencjału funkcji ciała i aktywności
– w zakresach określonych w ust. 3.

 

6. Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się na stronie www.orthosrehabilitacja.pl
w zakładce „Oferta”.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAKŁADU LECZNICZEGO

§ 8. Strukturę organizacyjną CRF ORTHOS stanowią jednostki organizacyjne w Warszawie
ORTHOS Ursynów i ORTHOS Mokotów.


§ 9. 1.Do zadań jednostek organizacyjnych należą w szczególności:


1) realizacja świadczeń zdrowotnych;
2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań CRF ORTHOS;
3) prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej;
4) przestrzeganie przepisów RODO;
5) rozpatrywanie spraw Pacjentów;
6) realizacja zadań przypisanych podmiotom leczniczym.


2. W placówce ORTHOS Mokotów dodatkowo:


1) przechowywana jest dokumentacja pracownicza;
2) sporządzane są raporty i statystyki, zlecone i wynikające z odrębnych przepisów;
3) opracowywane są projekty odpowiedzi na pisma zewnętrzne, w tym pisma organów
administracji publicznej.


§ 10. 1. Zakres czynności Pracowników określa umowa o pracę albo zlecenie oraz wykaz
obowiązków.


2. Zakres czynności osób współpracujących określa umowa o współpracę.


3. Pracownicy i osoby współpracujące obowiązane są współdziałać w celu zapewnienia
sprawnego i efektywnego działania i udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie
leczniczym.

 

§ 11. W ramach jednostki organizacyjnej ORTHOS Mokotów prowadzony jest monitoring
pomieszczenia ogólnodostępnego. Kamera rejestrująca obraz i dźwięk włączana jest w dniach
i godzinach zamknięcia jednostki. Zamontowany system nie monitoruje pracowników, osób
współpracujących ani Pacjentów.


§ 12. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel.


IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


§ 13. 1. CRF ORTHOS organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom
najdogodniejszą formę, uwzględniając wymogi określone przepisami prawa, w szczególności w zakresie przestrzegania praw pacjenta, oraz zasady wynikające z procedur i standardów
medycznych.


2. CRF ORTHOS, Pracownicy i osoby współpracujące zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.


§ 14. 1. Jednostki organizacyjne CRF ORTHOS otwarte są w następujących dniach i godzinach:
1) ORTHOS Ursynów:

a) poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00,
b) sobota 8:00 – 18:00;

2) ORTHOS Mokotów:

a) poniedziałek – czwartek 8:00 – 20:00,
b) piątek 8:00 – 16:00.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach określonych w ust. 1, w terminie i czasie
wcześniej ustalonym z Rejestracją.


§ 15. 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na pierwszą wizytę za pośrednictwem Rejestracji
według kolejności zgłoszenia:


1) osobistego;
2) telefonicznego – dane do kontaktu dostępne są na stronie www.orthosrehabilitacja.pl
z zakładce „Kontakt”;
3) mailowo pod adresem: ursynow@orthosrehabilitacja.pl albo
mokotow@orthosrehabilitacja.pl


2. W czasie rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane, wymagane art. 25
ustawy o prawach pacjenta:


1) nazwisko i imię (imiona),
2) datę urodzenia,
3) adres miejsca zamieszkania,
4) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki,
a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub
niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.


3. Dodatkowo Pacjent informuje o rodzaju choroby, o ile informacja ta jest niezbędna
do wybrania adekwatnego specjalisty. W przypadku konieczności dokonania zmiany
fizjoterapeuty dokonuje tego Rejestracja, zgodnie z przekazanymi zaleceniami.

§ 16. 1. Kolejna wizyta umawiana jest w Rejestracji.


2. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, CRF ORTHOS zobowiązuje się
do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.


§ 17. 1. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego poprzedza
wyrażenie zgody przez Pacjenta, w tym Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat.


2. Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania wszelkich
informacji umożliwiających podjęcie świadomej zgody na świadczenie.


3. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Pacjenta.

§ 18. 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych
jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile
przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.


§ 19. 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji,
w szczególności o przeciwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ
na planowaną terapię. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych
opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji terapii.

2. Przed przystąpieniem do terapii CRF ORTHOS przeprowadza wywiad oraz wstępne badania
funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad
i badanie z ramienia CRF ORTHOS, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę
procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego
sprawności psychoruchowej.

3. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty.
Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak
i metodyki jej prowadzenia.

4. Planując terapię uwzględnia się wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego
zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez
Pacjenta.


§ 20. 1. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o konieczności
wykonania dodatkowych badań, w tym konieczności przeprowadzania pogłębionej diagnostyki
lekarskiej.


2. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem CRF
ORTHOS badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii.

3. W przypadku odmowy wykonania badania, zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez
Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie CRF ORTHOS
zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prowadzenia Pacjenta.


§ 21. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o
możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.


§ 22. Do obowiązków Pacjenta należy:


1) przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego;
2) przestrzeganie zakazów i wytycznych określonych w podmiocie;
3) nie przekraczanie obszarów wydzielonych wyłącznie dla CRF ORTHOS, w tym
Rejestracji;
4) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
5) szanowanie mienia CRF ORTHOS.


2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób
nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania
się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.


3. Za zgodą osoby udzielającej świadczenie możliwe jest nagrywanie lub robienie zdjęć przez
Pacjenta albo jego opiekuna.


4. W przypadku korzystania z usług w ORTHOS Mokotów możliwe jest, po uzgodnieniu
z Rejestracją, otrzymanie żetonu na wyjazd z parkingu. Niewykorzystane żetony należy zwrócić
na Rejestrację.


V. ZASADY PROWADZENIA ORAZ OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 23. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę i poufność
danych oraz dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych /upoważnionych.

§ 24. Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także
umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.


§ 25. 1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek Pacjenta w ciągu 7 dni.


2. CRF ORTHOS nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.


3. Na wniosek Pacjenta możliwe jest przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

§ 26. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w CRF ORTHOS są dla Pacjenta odpłatne i nie są
refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dostępna jest na stronie
www.orthosrehabilitacja.pl w zakładce „Cennik”. Informację na ten temat można też uzyskać
w podmiocie leczniczym.


3. Opłata uiszczana jest przed wizytą. W przypadku zakupu karnetu opłata uiszczana jest z góry.
Pacjent otrzymuje dowód wpłaty (KP).


4. Opłata za świadczenia możliwa jest gotówką lub karta na Rejestracji albo przelewem – na
podstawie wystawionej przez CRF ORTHOS faktury.


5. Zwrot środków za opłacone a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu,
faktury VAT lub dowodu wpłaty KP.


6. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty fizjoterapeutyczne, zwrot opłat nie
jest możliwy.


7. Wizyta w terminie ponad roku od poprzedniej konsultacji traktowana jest jako ponowna
konsultacja w cenie konsultacji u danego terapeuty.


§ 27. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii CRF ORTHOS może odmówić
wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.


§ 28. 1. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta a niewykorzystane w trakcie
terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta.

2. Pacjent może odwołać wizytę bez żadnych konsekwencji:
a) w dni powszechne – do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym wizytę;
b) w dni poświąteczne – do godziny 10:00 w dniu wizyty.

3. W przypadku nieodwołania wizyty i nie przybycia na umówiony termin, z przyczyn leżących
po stronie Pacjenta, CRF ORTHOS obciąża Pacjenta opłatą w wysokości 50% opłaty
za świadczenie określone zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w § 26 ust. 2, a w przypadku
karnetu – CRF ORTHOS pobiera opłatę tak, jakby wizyta doszła do skutku.

§ 29. 1. Po wykupieniu karnetu CRF ORTHOS może zwrócić środki za wykupione
i niewykorzystane wizyty. Dokonując rozliczenia CRF ORTHOS nie uwzględnia zniżek i rabatów,
jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu karnetu.

2. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. 1. Skargi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane:


a) ustnie – do kierownika jednostki;
b) pisemnie – na adres określony w § 6;
c) w drodze mailowej na adres: ursynow@orthosrehabilitacja.pl albo
mokotow@orthosrehabilitacja.pl z dopiskiem „SKARGA”.

2. Skargi i zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni i załatwiane
są w formie tożsamej, jak złożona skarga (ustnie, pisemnie albo w drodze mailowej), chyba
że Pacjent wniesie o odpowiedź w innej formie.


§ 31. Pacjent ma prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


§ 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy
ogólne, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.