ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ ORTHOS

 

Art. 1

 

 1. CRF ORTHOS zaznajamia Pacjenta z przedmiotem własnej działalności gospodarczej i ze standardami obsługi Pacjenta w CRF ORTHOS oraz cennikiem usług.
 2. CRF ORTHOS świadczy usługi w zakresie działalności fizjoterapeutycznej oraz inne usługi zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Działalność CRF ORTHOS jest świadczona na podstawie niniejszego regulaminu.

 

Art. 2

 

 1. CRF ORTOS świadczy usługi zgodnie z ofertą. Świadczenia CRF ORTHOS uzależnione są od stanu zdrowia Pacjenta. Świadczenia zgodne są z najlepszymi standardami obowiązującymi w tym zakresie. Odpłatność za świadczenia określa cennik CRF ORTHOS. Standardy wykonywania usług oraz cennik usług są integralnymi częściami niniejszego regulaminu. CRF ORTHOS zastrzega prawo do ich zmiany.
 2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 będą wykonywane w czasie określonym przez Strony, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Art. 3

 

 1. CRF ORTHOS planując terapię uwzględni wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez pacjenta.
 2. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania CRF ORTHOS o stanie swojego zdrowia. W szczególności o przeciwskazaniach w terapii fizjoterapeutycznej lub innych, mogących mieć wpływ na terapię w CRF ORTHOS. W przypadku nie poinformowania o takich okolicznościach CRF ORTHOS za następstwa podjętych działań nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rozpoczynając terapię w CRF ORTHOS Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji mogących mieć wpływ na planowaną teramię. Przed przystąpieniem do terapii CRF ORTHOS przeprowadzi wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne. Wynik powyższych uwidoczniony zostanie w karcie Pacjenta. Karta pacjenta stanowi własność CRF ORTHOS. Prowadzący wywiad i badanie z ramienia CRF ORTHOS, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta. Wraz z określeniem celu terapii, Fizjoterapeuta określa metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.
 4. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty. Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak i metodyki jej prowadzenia. Koszty terapii, jak i sposób zapłaty ustalane są na podstawie obowiązującego w dniu rozpoczęcia terapii cennika.

Art. 4

 

 1. Pacjent ma prawo do korzystania z usług terapeutycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem.
 2. Pacjentowi przysługuje prawo do konsultacji medycznych lekarzy innych specjalności, jeśli okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji celu terapii. W przypadku korzystania z porad i konsultacji specjalistów nie zatrudnionych bądź nie współpracujących z CRF ORTHOS winien on o tym fakcie poinformować CRF ORTHOS.
 3. Pacjent ma prawo do korzystania z innych terapii fizjoterapeutycznych wspomagających realizację celu terapii fizjoterapeutycznej po uzgodnieniu z CRF ORTHOS.
 4. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem CRF ORTHOS badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii. W przypadku odmowy wykonania badania, bądź zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie CRF ORTHOS, CRF ORTHOS może odstąpić od dalszej terapii ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za rozpoczętą terapię. Stosuje się odpowiednio Art. 5 pkt 10

Art. 5

 

 1. Usługi, o których mowa powyżej rozliczane są w okresach ustalonych z Pacjentem.
 2. W przypadku jeżeli Pacjent nie przestrzega wskazań terapeutów reprezentujących CRF ORTHOS, korzysta z innych terapii u osób trzecich, CRF ORTHOS nie ponosi odpowiedzialności za wyniki podjętych działań.
 3. CRF ORTHOS oświadcza, że jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 4. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, CRF ORTHOS zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.
 5. Po wykupieniu pełnego pakietu usług CRF ORTHOS może zwrócić środki za wykupione, a niedoszłe do skutku wizyty. W powyższym przypadku zwrot środków następuje w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji CRF ORTHOS ma prawo do nie uwzględnienia zniżek i rabatów, jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu całego pakietu usług CRF ORTHOS.
 6. Zwrot środków za opłacone a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu, faktury VAT lub dowodu wpłaty KP.
 7. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty, zwrot opłat nie jest możliwy.
 8. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta a niewykorzystane w trakcie terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta. Zastosowanie ma odpowiednio pkt. 5 i 6 art. 5.
 9. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii CRF ORTHOS może odmówić wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.
 10. W przypadku niestawienia się Pacjenta wykupującego pakiet usług na umówioną wizytę, CRF ORTHOS ma prawo do wynagrodzenia tak, jakby wizyta doszła do skutku.
 11. Pacjent może odwołać wizytę bez żadnych konsekwencji do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym wizytę.
 12. W przypadku nie dojścia do skutku ustalonej wizyty, z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, który nie wykupił pakietu usług lub nie opłacił wcześniej wizyty, koszt niedoszłej do skutku wizyty ponosi Pacjent. W takim przypadku CRF ORTHOS obciąży Pacjenta opłatą w wysokości 50% stawki podstawowej.
 13. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek pacjenta  w ciągu 7 dni. CRF ORTHOS nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej. CRF ORTHOS zastrzega sobie prawo do nie wydawania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.
 14. CRF ORTHOS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pacjentów na terenie przychodni.

Art. 6

 

 1. Pacjent wyrażając zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez CRF ORTHOS oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.